Home

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad voor het college van Burgemeester en Wethouders. Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over beleid en beleidsuitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. De taken van de adviesraad sluiten aan op de thema’s van het sociale domein: zorg, welzijn en wonen, werk en inkomen, jeugd en sociale cohesie en leefbaarheid. De doelstelling van de Participatieraad op de thema’s van het sociale domein is: Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de ingezetenen van de gemeente Ommen; Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Als Participatieraad willen wij een verbinding maken tussen de inwoners en de gemeente. Denkt u mee? U kunt uw ervaringen en mening kenbaar maken over het beleid dat de gemeente voert of wil gaan voeren, dan wel op de uitvoering daarvan. U kunt daartoe contact opnemen met ons via het contactformulier of het mailadres. Wij gaan graag met u in gesprek.